Kdo jsme

Co je život?
Má smysl?
Končí všechno smrtí?
Budu se někomu zodpovídat - Boží soud?


Spolehlivé odpovědi na tyto základní otázky lidské existence dává Bible.


Křesťanské sbory
jsou duchovním hnutím, které vychází z učení a praxe prvotních sborů Církve, jak jsou zaznamenány v Novém zákoně. Za základ svého života přijímáme dílo a učení Pána Ježíše Krista, věříme v Něj a vyznáváme Ho jako věčného Božího Syna a současně jako bezhříšného a dokonalého člověka. Věříme v Jeho zástupnou smrt za hříšné lidi, Jeho vzkříšení z mrtvých a oslavení Bohem, Jeho Otcem v nebesích. Vyznáváme, že skrze Pána Ježíše Krista máme odpuštění hříchů, záchranu a věčný život a jsme ospravedlněni před Bohem. V tomto vyznání se shodujeme se všemi skutečnými křesťany v dějinách Církve, jejíž jsme součástí. Věříme, že Svatá písma - Bible - jsou vdechnutým (inspirovaným) Božím slovem, při jehož psaní byli autoři jednotlivých knih Bible vedeni samým Bohem - svatým Duchem. Jsme společenstvím křesťanů, kteří své postoje a priority staví na osobním vztahu s Kristem, který se projevuje osobním čtením Bible a modlitbou. Jsme přesvědčeni, že hlavním smyslem života každého člověka je hledání a nalezení láskyplného vztahu se svým Stvořitelem, a že jedinou cestou k takovému vztahu je osobní přijetí zástupné oběti Ježíše Krista. Tuto zprávu se snažíme zprostředkovat a přiblížit svým bližním, kteří jsou srdečně vítáni.

Snažíme se vytvářet společenství především pro:

  • čtení Bible-Božího Slova a sdílení se o tom, co přečtené úseky znamenají dnes pro nás
  • chválení Stvořitele
  • modlitby
  • lámání chleba (Památka poslední večeře Páně)
  • praktickou pomoc a podporu v každodenním životě a zápasech víry
  • společné i individuální sdílení příležitosti vstoupit do osobního duchovního vztahu s Ježíšem pro každého člověka
Cílem je vzájemné vzdělávání, povzbuzení k plné důvěře a spolehnutí na Boží sliby.